menu

  • 2015.03.17.

Új rendelet a szociális támogatásokról

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a szociális támogatásokról szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: rendelet), amely 2015. március 1-től hatályos.

A rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 24/2011. (V.26.) önkormányzati rendelet helyébe lépett.

A legfontosabb változások az alábbiak.
A rendeletben szabályozott valamennyi ellátás a jegyző hatáskörébe tartozik. A rendelet új ellátásokat vezet be, amelyek lényegében a törvényi változás eredményeként megszűnő ellátások (lakásfenntartási támogatás, méltányossági ápolási díj, méltányossági közgyógyellátás, adósságkezelési szolgáltatás, önkormányzati segély) helyébe lépnek:

1. „Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez”
A támogatás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a közös költséghez, valamint a tüzelőanyag költségeihez nyújtható.
Benyújtandó:
– kérelem,
– jövedelemigazolás,
– vagyonnyilatkozat,
– nyilatkozat a háztartásban együtt lakó személyekről,
– azon közüzemi szolgáltató által kiállított, 30 napnál nem régebbi számla, ahova a kérelmező a támogatás folyósítását kéri,
– az érintett lakás használati jogcímét igazoló irat egyszerű másolata (ilyen iratok lehetnek: tulajdoni lap, adásvételi szerződés, bérleti szerződés, albérleti szerződés, szívességi lakáshasználatról tulajdonosi nyilatkozat, egyéb igazoló irat).
Jogosult:
• akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át, egyedül élő esetén 250 %-át, és
• vagyona sem neki, sem a vele közös háztartásban élőknek nincs.

2. „Települési támogatás a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére”
Benyújtandó:
– kérelem,
– orvosi igazolás és szakvélemény az ápolt személyről a nyomtatvány szerint,
– jövedelemigazolás,
– vagyonnyilatkozat.
Jogosult:
a tartósan gondozásra szoruló nagykorú hozzátartozója otthoni ápolását végző személy (ápoló), ha
• az ápoló háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimumot, egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 150 %-át, és
• vagyonnal az ápoló, az ápolt személy, valamint a velük közös háztartásban élő személyek nem rendelkeznek, és
• az ápolást más hozzátartozó vállalni nem tudja vagy arra nem képes.
Nem jogosult az ápoló a támogatásra, ha az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, óvodai elhelyezésben vagy gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, illetve köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója, kivéve, ha
 a köznevelési intézményben eltöltött idő a nemzeti köznevelésről szóló törvényben a köznevelési intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot nem haladja meg,
 az óvoda vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetve a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg,
 a köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg;
Nem jogosult az ápoló a támogatásra, ha rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja a támogatás összegét;
Nem jogosult az ápoló a támogatásra, ha szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója;
Nem jogosult az ápoló a támogatásra, ha keresőtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 4 órát meghaladja.

3. „Települési támogatás rendszeres gyógyszerkiadás viseléséhez”
Benyújtandó:
– kérelem,
– háziorvosi igazolás a havi rendszeres gyógyszerszükségletről,
– gyógyszertár igazolása a háziorvos által igazolt gyógyszerek térítési díjáról,
– jövedelemigazolás,
– vagyonnyilatkozat.
Jogosult:
• aki közgyógyellátásra nem jogosult, és
• a havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja a nyugdíjminimum 20 %-át, és
• a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élő esetében 200 %-át, és
• vagyona sem neki, sem a vele közös háztartásban élőknek nincs.

4. „Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez”
Benyújtandó:
– kérelem,
– a szolgáltató 30 napnál nem régebbi igazolása a díjtartozás összegéről,
– a kérelmező nyilatkozata a támogatás egyösszegű vagy havi részletekben történő igénybevételéről és a saját erő és az előrefizetős mérőóra felszerelésének vállalásáról,
– jövedelemigazolás,
– vagyonnyilatkozat.
Jogosult:
• akinek 50.000 Ft-ot meghaladó, de 250.000 Ft-ot el nem érő adóssága keletkezett a villanyáram- vagy a víz- és a gázfogyasztás vagy a távhő-szolgáltatás vagy a csatornahasználat vagy a szemétszállítás díja avagy a lakbér vonatkozásában, és
• a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élő esetében 200 %-át, és
• az adóssága támogatáson felül maradó részének megfizetését vállalja, és
• vagyona sem neki, sem a vele közös háztartásban élőknek nincs, és
• bármely közüzemi szolgáltató által ingyenesen rendelkezésére bocsájtható előrefizetős mérőóra felszerelését vállalja.

5. „Rendkívüli települési támogatás”
Benyújtandó:
– kérelem,
– jövedelemigazolások,
– a rendkívüli élethelyzetet igazoló irat vagy nyilatkozat a rendelet 23. §-a szerint.
Jogosult a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy, ha a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum összegét, egyedül élő személy és gyermekét egyedül nevelő szülő esetén annak 130 %-át.

 

A rendelet teljes terjedelemben elérhető: ITT

Az ellátások kérelem-nyomtatványai elérhetők többek között: ITT

A kérelmek benyújthatóak:
– postai úton a „Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály; 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.” címre,
– személyesen pedig a Polgármesteri Hivatal Balaton utcai ügyfélszolgálati irodájában (Kecskemét, Balaton u. 19. fszt. 17.; ügyfélfogadás ideje: hétfő, kedd, szerda: 7.45-12.00, és 13.00-16.00, csütörtök: 13.00-18.00, péntek: 7.45-13.30.)

A fentieken túl tájékoztatják a Tisztelt Ügyfeleket, hogy 2015. március 1-jétől a járási hivatalok intézik az aktív korúak ellátása ügyeket. A rendszeres szociális segély helyett 2015. március 1-től egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti ellátás az új ellátás, így jelenleg „aktív korúak ellátása” összefoglaló elnevezés alatt az eddig is meglévő „foglalkoztatást helyettesítő támogatás”-t és az „egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti ellátás”-t kell érteni.

 

kecskemet.hu

Kapcsolódó képek