menu

  • 2015.03.30.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

Társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a következő pályázati felhívást teszi közzé.

 
1. A pályázat célja

Jelen pályázat célja, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által az „Otthon Melege Program” keretében, a „Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” című, 2015. február 23-án közzétett pályázaton (továbbiakban: állami pályázat) részt vevő, a 2. pontban foglalt jogosultak által, az állami pályázaton elnyert, vissza nem térítendő központi támogatást Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) további támogatással egészítse ki annak érdekében, hogy a lakóközösségek minél szélesebb körben igénybe tudják venni az állami pályázati lehetőséget.

 

2. Pályázat benyújtására jogosultak

2.1. Pályázat benyújtására jogosultak a Kecskemét közigazgatási területén belül található társasházak, lakásszövetkezeti épületek lakóközösségei (692-es gazdálkodási formakóddal rendelkező társasház, 593-as gazdálkodási formakóddal rendelkező lakásszövetkezet) (a továbbiakban: Pályázó).
2.2. A pályázat keretében önkormányzati támogatást minden, Kecskemét közigazgatási határán belül elhelyezkedő, 1946. után épült, de 2006. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező, házközponti fűtéssel, illetve lakásonként egyedi fűtéssel ellátott vagy távfűtéses, 4-nél több, de maximum 60 lakással rendelkező társasházi vagy lakásszövetkezeti lakóépületekre lehet igényelni az alapszabályban illetve alapító okiratban megnevezett képviselő útján.
2.3. A pályázaton csak olyan épület vehet részt, amelyben az épület (egyedi fűtés esetén a lakások) hőszabályozása és mérése már megoldott, vagy e pályázat keretében megvalósításra kerül.
2.4. A pályázaton való részvétel feltétele a társasházak esetén a pályázattal érintett épület összes lakásának tulajdoni hányada alapján számított egyszerű szavazattöbbséggel, a lakásszövetkezetek esetén pedig a pályázattal érintett épület-összes lakástulajdonnal rendelkező tagok több mint felének a támogató szavazatával meghozott közgyűlési határozat.
2.5. A pályázattal érintett épület vonatkozásában a nem magánszemélyek tulajdonában álló – társasházak esetében tulajdoni hányada, lakásszövetkezetek esetében a lakások darabszáma alapján számítva a – lakások nem haladhatják meg az épületben található összes lakás 50 %-át.

 

3. Rendelkezésre álló keretösszeg

A rendelkezésre álló támogatás összege 120000000 – Ft, azaz százhúsz-millió forint amely összeget a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete pályázati és fejlesztési tartalék előirányzata tartalmazza.
E keretösszeg erejéig nyújtható támogatás a benyújtás sorrendjében értékelt és elfogadott pályázatokra.
A támogatás ütemezése: az önkormányzati támogatás igénybevétele utófinanszírozás keretében történhet.

 

4. Támogatható tevékenységek köre

Jelen pályázati felhívás 2. pontjában felsorolt lakóépületek tervezett felújításához az alábbiak szerint meghatározott, kimutathatóan energia-megtakarítást eredményező komplex munkálatok költségeire igényelhető pénzügyi támogatás:
4.1. Szakértői, tervezői, eljárási, lebonyolítási munkák;
4.2. Felújítási tevékenység:
a) homlokzati nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása, cseréje,
b) homlokzatok és záró födémek hőszigetelése,
c) épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, energia-megtakarítást eredményező felújítása (házközponti fűtéssel ellátott ingatlanok; egyedi fűtéssel rendelkező ingatlanok),
d) a megújuló energiafelhasználás kialakítása vagy növelése, valamint
e) minden egyéb, amely az állami pályázatban támogatható tevékenységnek minősül.
Komplex felújítás alatt értendő minden olyan kivitelezési munkálat, amely a 4.2. a)-d) pontban felsorolt munkák közül minimum 2 db [a) és/vagy b) és/vagy c) és/vagy d)] megvalósítását tartalmazza.

 

5. Nem támogatható tevékenységek

Nem számolhatók el azon munkálatok költségei, amelyek a pályázati cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban, továbbá nem eredményeznek energia megtakarítást. Jelen pályázat körében nem támogatható tevékenységek megegyeznek az állami pályázati felhívás 7. pontjában felsorolt nem támogatható tevékenységekkel.

 

6. Nem nyújthat be pályázatot, az a társasház, vagy lakásszövetkezet

a) amelynek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást, vagy részletfizetést engedélyezett,
b) amely az iparosított technológiával épült lakóépületek energia megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának valamint az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásáról szóló 17/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet alapján meghirdetett önkormányzati pályázatok keretében korábban támogatásban részesült,
c) amely nem tartozik a pályázatot benyújtani jogosultak körébe,
d) amely az önkormányzati és/vagy állami pályázat kiírásában, értékelésében és elbírálásában részt vesz,
e) amely magyar adószámmal nem rendelkezik,
f) amely ellen az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, akinek korábban benyújtott támogatási szerződéssel összefüggésben lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, vagy elszámolási, visszafizetési késedelemben van,
g) amely az önkormányzat a b) pontban hivatkozott támogatáson kívül korábban más támogatást nyújtott és azzal összefüggésben lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, vagy elszámolási, visszafizetési késedelemben van.

 

7. Az önkormányzati támogatás formája, mértéke, ütemezése

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás az 4. pontban meghatározott munkákra.
A támogatás mértéke: Az önkormányzati támogatás mértéke az állami pályázat szerint támogatható és elfogadott tevékenységek összes elszámolható költségének legfeljebb 10 %-a, amelyet a Pályázó kizárólag a pályázatban általa biztosítani szükséges önrészként használhat fel. A Pályázó sajátereje a támogatható és elfogadott tevékenységek összes elszámolható költségének legalább 40 %-a.
Amennyiben a Pályázónak a vissza nem térítendő támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban Áfa visszaigénylési joga nincs, akkor a vissza nem térítendő támogatás számításának alapja a felújítás támogatható összes költségének Áfá-val növelt bruttó összege.
Amennyiben a Pályázó Áfa visszaigénylésre jogosult, akkor a vissza nem térítendő támogatás számításának alapja a felújítás támogatható összes költségének nettó összege.

 

8. Pályázati dokumentumok

A pályázatot az alábbiak szerinti kötelező tartalommal kell összeállítani és benyújtani.
8.1. Pályázati adatlap (1. melléklet)
8.2. Benyújtandó mellékletek:
a) Lakóközösségi határozat (társasházi / lakásszövetkezeti közgyűlési / részközgyűlési / írásbeli szavazásról szóló jegyzőkönyv kivonat) (2. melléklet);
b) amennyiben releváns, a vállalkozás nyilatkozata csekély összegű (de minimis) támogatásról (3. melléklet),
c) az épület felújítás megvalósítását megelőző (kiinduló) állapotára vonatkozó hitelesített energetikai tanúsítvány, amelyet kamarai jogosultsággal rendelkező személy készíthet (l. állami pályázat útmutatója 9.2. pont),
d) az épület felújítás megvalósítását követő (tervezett) állapotot rögzítő, hitelesített energetikai tanúsítvány, amelyet kamarai jogosultsággal rendelkező személy készíthet,
e) a felújítás előtti állapotra vonatkozó, 2 évnél nem régebbi statikai nyilatkozat az épület állékonyságáról,
f) az építésügyi hatóság nyilatkozata a pályázattal tervezett munkák építési engedélykötelezettségéről, továbbá a településképi eljárásra vonatkozó kötelezettségéről,
g) feltételes vállalkozói szerződés és annak elengedhetetlen mellékletét képező, felmérésen alapuló tételes, kivitelezői árajánlat.(l. l. állami pályázat útmutatója 9.2. pont, valamint állami pályázat dokumentációja 3. sz. melléklet),
h) a NAV nyilatkozata a Pályázó köztartozás mentességéről,
i) a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. igazolása arról, hogy a Pályázónak és a pályázó által képviselt lakásoknak lejárt hulladékgazdálkodási díjtartozása nincs,
j) A Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. igazolása arról, hogy a lejárt díjtartozása nincs,
k) Nyilatkozati adatlap. (Aláírva szükséges csatolni a pályázathoz) (5. melléklet),
l) Lakóközösségi határozat (társasházi/lakásszövetkezeti közgyűlési/részközgyűlési/írásbeli szavazásról szóló jegyzőkönyv kivonat) arról, hogy a Pályázó a Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. távhő hálózatához csatlakozik, amely határozat kiterjed a csatlakozás műszaki, gazdasági és távhőelszámolási paramétereire,
m) A Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. igazolása – a Pályázó erre irányuló vállalása esetén – a távhő hálózatra történő csatlakozása műszaki feltételeinek fennállásáról és a Pályázóval való együttműködés tartalmáról.

 

9. Pályázatok benyújtási módja, helye és határideje

A pályázatokat kizárólag
a) magyar nyelven,
b) papír alapon,
c) mindent kitöltve,
d) A/4-es formátumban,
e) a pályázati adatlap minden oldalát aláírva,
f) egy eredeti példányban,
g) folyamatos oldalszámozással ellátva,
h) személyesen lehet benyújtani Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Mérnöki Iroda Városüzemeltetési Osztályán Címe: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. I. emelet 48.

 

10. A pályázatok benyújtásának határideje:

A pályázatot benyújtani 2015. április 1. napjától az állami pályázat benyújtásának határidejéig lehetséges, de legkésőbb a költségvetési keret kimerüléséig. A keretösszeg kimerülésének napjáról Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere az önkormányzat honlapján (www.kecskemet.hu) közleményt tesz közzé.
A benyújtás határidejének a Városüzemeltetési Osztályon történő érkeztetés dátuma tekintendő. A csomagoláson fel kell tüntetni: „Pályázat társasházak felújítására” című feliratot.
A pályázat elkészítéséhez igény esetén szakmai segítséget nyújt dr. Orbán Csaba osztályvezető (E-mail: orban.csaba@kecskemet.hu, tel: 0676513533)

 

11. Pályázatok feldolgozása és bírálat

a) A 9. és a 10. pontban foglaltak szerint beérkezett pályázatok formai és tartalmi vizsgálatot követően befogadásra kerülnek.
Formai és tartalmi értékelés keretében kerülnek vizsgálatra a következők:
• a pályázat hiánytalanul kitöltésre került-e; a mellékleteket csatolták-e;
• az igényelt támogatás mértéke a maximálisan igényelhető mértéket meghaladja-e;
• a pályázatot az arra jogosult és az előírt módon nyújtotta-e be, a tervezett költségek reálisak-e.
b) A nem előírt módon beérkezett pályázatok elbírálás nélkül elutasításra kerülnek. Hiánypótlási lehetőséget az önkormányzat nem biztosít.
c) A pályázati felhívásban foglalt formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázat az érkeztetéstől számított 5 napon belül befogadásra kerül, amelyről a Pályázó elektronikus úton értesítést kap. A befogadott pályázat nem jelenti a pályázat nyertességét.
d) A befogadott pályázatokról a beérkezés sorrendjében a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság dönt.
e) Az értékelés során előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek
• a 4.2 alatti felújítási tevékenységből legalább három megvalósítását tervezik,
• esetében minél több lakás önkormányzati tulajdonban van,
• vonatkozásában a 7. pontban meghatározott maximális önkormányzati támogatásnál alacsonyabb mértékű támogatást igényelnek,
• a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. és a Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. irányában lejárt hulladékgazdálkodási, illetve távhőszolgáltatási díjtartozással nem rendelkeznek, ideértve a pályázatban érintett valamennyi lakás tartozásait is,
• részeként a pályázó vállalta, hogy a Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. távfűtési és/vagy használati melegvíz rendszerére csatlakozik.
f) A pályázatokkal kapcsolatos döntés formái:
az igényelt támogatható tevékenységek teljes összegének elfogadása, és a támogatási ígérvény megadása,
vagy a pályázat elutasítása.
g) Az elutasító döntéssel szemben jogorvoslati lehetőség nincs.
h) A támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak minősülnek, amelynek értelmében az önkormányzatot a vonatkozó jogszabályokban előírt nyilvántartási és közzétételi kötelezettség terheli.
A döntés eredményéről (elfogadás vagy elutasítás) a Pályázó(k) a döntést követően két napon belül elektronikus úton értesítést kapnak. Az elektronikus értesítést követően postázásra kerül a döntésről szóló értesítés. A támogatott pályázatok az értesítéssel együtt az „Ígérvény önkormányzati támogatásról” elnevezésű (4. melléklet) dokumentumot is kézhez kapják.

 

12. Önkormányzati támogatási szerződés megkötése

a) Az önkormányzati támogatási szerződés megkötésére az állami pályázat eredményhirdetését követő 45 napon belül kerül sor, amelynek érdekében a Pályázó az állami pályázaton való támogatásban részesítéséről köteles az önkormányzatot a tudomásra jutástól számítva 2 munkanapon belül értesíteni. Amennyiben az önkormányzati támogatási szerződés aláírására a támogatásban részesített Pályázó hibájából a 45 napos időtartamon belül nem kerül sor, az önkormányzati támogatásról szóló ígérvény hatályát veszíti.
b) Az önkormányzati támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a Pályázó igazolja köztartozás mentességét.

 

13. Nem köthető önkormányzati támogatási szerződés azzal, a Pályázóval

a) akinek jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll,
b) aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
c) nem áll rendelkezésére a fejlesztés megvalósításához szükséges saját erő,
d) aki az önkormányzati támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

 

14. Az önkormányzati támogatás folyósításának feltétele:

a) az állami támogatási szerződés megkötése és a hitelesített másolati példányának az önkormányzat részére történő megküldése a benyújtott és elfogadott pályázattal együtt,
b) az önkormányzati támogatási szerződés megkötése,
c) a pályázó köztartozás mentessége.

 

15. Az önkormányzati támogatás folyósítása

15.1. Az önkormányzati támogatás összege utófinanszírozás keretében kerül folyósításra, a megvalósított fejlesztés állami pályázatot kiíró általi teljesítés igazolása után, az önkormányzat műszaki ellenőre igazolását követően, a Pályázó nevére szóló számlamásolat(ok) és a Pályázó által az önkormányzathoz benyújtott pénzügyi elszámolás elfogadása alapján.
15.2. Az elnyert támogatás kizárólag az önkormányzati támogatási szerződésben rögzített munkák finanszírozására használható fel. Amennyiben az önkormányzati támogatási szerződésben rögzített befejezési határidőig – amely legfeljebb egy alkalommal meghosszabbítható – a kivitelezési munkák nem fejeződnek be, a támogatás nem folyósítható.
15.3. Az önkormányzati támogatás elszámolásának részletes szabályait a támogatási szerződés tartalmazza.
15.4. Az állami pályázatra vonatkozó támogatási szerződés mindkét szerződő fél aláírása előtti időpontban megkezdett munkákra önkormányzati támogatás nem adható. Felújítás esetén időpontnak az építési naplóba történt első bejegyzés időpontját kell tekinteni. A feltételes kivitelezési szerződés megkötése, előleg kifizetése nem számít a fejlesztés megkezdésének.

 

16. Megvalósított fejlesztés elfogadása és ellenőrzése

a) A megvalósított fejlesztés akkor tekinthető elfogadottnak, ha az állami pályázatot kiíró Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (illetve meghatalmazottja) elfogadja a teljesítést, továbbá az önkormányzat, a szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása utáni helyszíni ellenőrzést követően a teljesítést igazolja.
b) Az önkormányzati támogatást nyert Pályázó köteles biztosítani az önkormányzat, vagy megbízottja részére
• a kivitelezés mindenkori ellenőrizhetőségét;
• a felújítással kapcsolatos valamennyi nyilvántartás, szerződés, számla, kifizetést igazoló könyvelési bizonylatok, továbbá
• azon okiratokba, dokumentumokba való betekintést, amelyek az önkormányzati támogatási szerződésben foglaltak teljesítését érintik.
c) A Pályázó egy alkalommal kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását. A kérelmet írásban kell benyújtani, legkésőbb az elszámolási határidő előtt 20 nappal. A határidő meghosszabbításáról a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság dönt, s a döntésről írásbeli értesítést kap a Pályázó.
d) Amennyiben a Pályázó az önkormányzati támogatást nem megfelelően használta fel, s ezt a tényt az önkormányzat műszaki ellenőre megállapítja, a Pályázó köteles az önkormányzati támogatás összegét a jegybanki kamatok összegével növelve az önkormányzat 11732002-15337544 számú számlájára visszafizetni.

 

17. Csekély összegű támogatásra vonatkozó szabályok (vállalkozás tulajdonában lévő lakások esetén)

a) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.
b) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
c) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.
d) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B – hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.
e) A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (a) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.
f) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.
g) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.
h) Vállalkozás tulajdonában lévő lakás esetén a Pályázó köteles az önkormányzati támogatási szerződés megkötéséhez benyújtani jelen pályázati felhívás 3. melléklete szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló nyilatkozatot. Amennyiben az adott vállalkozás nem nyújtja be nyilatkozatát, az önkormányzati támogatás teljes összege a vállalkozás tulajdoni hányadára eső értékben csökkentésre kerül.
i) Társasházak/lakásszövetkezetek esetében annyi „de minimis” nyilatkozatot kell benyújtani, ahány lakás vállalkozás(ok) tulajdonában van. Amennyiben az érintett vállalkozások között kapcsolt viszony áll fenn, a csekély összegű támogatások 200 000 eurós keretösszegét együttesen kell figyelembe venni.

 

18. Jelen pályázatban használt egyes fogalmak értelmezése

a) Lakóépület: a teljes épület;
b) Kedvezményezett vállalkozás: a társasházban vagy lakásszövetkezetben lakás tulajdonjogával rendelkező vállalkozás;
c) Központi támogatás: társasházak, energia-megtakarítást eredményező korszerűsítéséhez, felújításához (továbbiakban együtt: felújítás) központi költségvetési keretösszeg terhére, pályázat útján elnyert támogatás;
d) Önkormányzati támogatás: az önkormányzat által kiírt, pályázati felhívás keretében elnyerhető támogatás, mely a Pályázó által elnyert központi támogatást egészíti ki;
e) Saját önrész: a fejlesztés összes költsége csökkentve az önkormányzati és központi támogatás összegével

 

kecskemet.hu

Kapcsolódó képek