menu

  • 2016.04.06.

Közeledik az iskolai, óvodai beiratkozások ideje

Április 14-én, csütörtökön és április 15-én, pénteken lesz a beiratkozás az iskolaköteles gyermekek számára az általános iskolákban.

Az óvodákba április 27-én, szerdán és április 28-án, csütörtökön lehet jelentkezni, a bölcsődék esetében viszont hosszabb idő áll rendelkezésre. Április 16-tól kezdik osztani a jelentkezési lapokat az intézményekben, és május 6-ig kell azokat kitöltve visszavinni a választott bölcsődébe.

Kecskemét és a megye minden általános iskolájában április 14-én, csütörtökön és április 15-én, pénteken 8-19 óráig lesz a beiratkozás – olvasható a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal a tankötelessé váló gyermekek beíratásáról szóló közleményében. A következő tanév kezdetén a 2009. szeptember 1. és 2010. augusztus 31. között született, iskolaérett gyermekek válnak tankötelessé. Az erre vonatkozó törvény értelmében a szülő, gondviselő köteles beíratni gyermekét abba az általános iskolába, amelynek körzetébe lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) tartozik, vagy valamely választott intézménybe.

Mire van szükség a beíratáshoz?
– A szülők (gondviselő) személyazonosító igazolványára
– A szülők (gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványra
– A gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolványra és lakcímkártyára
– Az iskolaérettségi igazolásra: óvodai szakvélemény, a szakértői bizottság szakértői véleménye az iskolaérettségről, sajátos nevelési igény megállapításáról

Az iskola a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is kérheti.
Célszerű beíratáskor a kedvezményre jogosító dokumentumokat is bemutatni. Így például a gyermek esetleges betegségeit igazoló, az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító, illetve különleges gondozásra, gondoskodásra jogosító igazolásokat.

Az általános iskola a felvételi körzetében lakóhellyel rendelkező tanköteles tanulót köteles felvenni. A felvételről az iskolák május 4-ig döntenek, és ezután értesítik a szülőket.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülők felülbírálati kérelmet nyújthatnak be az intézmény igazgatójának, állami fenntartású iskola esetében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ – járási-tankerületi igazgatójának címezve, nem állami iskolánál pedig az intézmény fenntartójának címezve. Minderre az elutasítás kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül van lehetőség. Ha az elutasító döntés jogerőre emelkedik, azt követően öt napon belül a szülő köteles gyermekét a körzetes iskola első évfolyamára beíratni.

A beíratás elmulasztása szabálysértés, legfeljebb akár 150 ezer forintos pénzbírsággal is büntethető.

Az óvodákba április végén lesz jelentkezés

Kecskeméten április 27-én, szerdán és április 28-án, csütörtökön 8 és 18 óra között lesz az óvodai jelentkezés valamennyi önkormányzati fenntartású óvodában.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell hogy részt vegyen. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) gyermekével együtt érkezzen, és vigye magával:
– a saját és gyermeke személyi azonosítóját, lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét tartalmazó igazolványt,
– a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat,
– az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumokat,
– amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata), valamint
– a szülő vagy szülők munkáltatói igazolását.

A város közgyűlése idén is megadta az engedélyt, hogy túlléphessék a maximális csoporlétszámot azok az intézmények, ahol a csoportfoglalkoztató területe lehetővé teszi (egy gyermekre így is jut legalább 2 négyzetméter). A beírási adatok tükrében a Juhar utcai és a Mátis Kálmán utcai óvodákban ismét indulhatnak „mini csoportok” olyan gyermekek számára, akik szeptember 1-je és december 31-e között töltik be a 3. életévüket.

 

forrás: hiros.hu

Kapcsolódó képek