menu

  • 2017.01.13.

Védőkörzet elrendelés madárinfluenza miatt

KÖZÉRDEKŰ FELHÍVÁS

Dr. Határ Mária, jegyző tájékoztatja Kecskemét város lakosságát arról, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 51. § (3) bekezdés e) pontja, a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 16. § (1) bekezdés a) pontja alapján a mellékelt térkép alapján a kitörési pontok körül 3 km sugarú körben a térkép szerint érintett települések piros színnel megjelölt közigazgatási területére (A térkép nagyítható verziója elérhető a következő linken: http://airterkep.nebih.gov.hu/aaijo/bjk/bjk.htm ) a H5N8 magas patogenitású madárinfluenza megállapítása miatt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának főosztályvezető-helyettese (6000 Kecskemét, Halasi út 34., tel.: 76/503-370) védőkörzetet rendelt el, és a védőkörzet részletes szabályait a R. 17. § (2) és 18-29. §-a alapján határozta meg, az állattartó közreműködési kötelezettségét az Éltv. 18. § (1) bekezdésének g) pontja alapján írta elő, az alábbiak szerint:

  • A település határán a fő közlekedési utakon „Védőkörzeti zárlat madárinfluenza miatt” feliratú táblát kell elhelyezni.
  • A védőkörzetbe tartozó baromfitartó gazdaságokra / háztáji udvarokra az alábbi intézkedéseket rendelik el:
  • A településen/településrészen minden baromfiállományt, egyéb, fogságban tartott szárnyast a gazdaság/udvar kijelölt épületében zártan kell tartani. Amennyiben ez nem megoldható vagy az állatok jólétét veszélyeztetné, akkora területet kell lekeríteni és hálóval lefedni a kifutóból/legelőből, melynek alapterülete megegyezik az ólazott tartásnál az állatok számára szükséges alapterülettel, hogy a gazdaság más baromfiállományaival, más fogságban tartott madarakkal, továbbá a vadon élő madarakkal ne érintkezhessenek.
  • A baromfit zárt térben vagy olyan védelmet biztosító helyen kell etetni és itatni, amely kellőképpen megakadályozza a vadon élő madarak berepülését, és így azoknak a baromfi táplálására szolgáló élelemmel vagy vízzel való érintkezését.
  • A baromfiállományokat fajonként, hasznosítási irányonként és korcsoportonként számba kell venni.
    A gazdaságok be-és kijáratánál járművek- és személyek fertőtlenítésére alkalmas eszközt és fertőtlenítőszert kell elhelyezni. A baromfitartó gazdaságokkal érintkezett bármilyen eszközt, járművet, beleértve a gazdaságba belépő vagy onnan távozó személyek járműveit is, haladéktalanul takarítani, fertőtleníteni kell.

 

A gazdaságba be- vagy onnan kilépő személyeknek az alábbiakat kell betartaniuk:

– öltözet cseréje a gazdaságban tartózkodásra, vagy teljes egyszer-használatos vagy fertőtleníthető védőruházat viselése,
– a gazdaság bejáratában kéz- és lábfertőtlenítés,
– a látogatási naplóba a gazdaságba belépő minden személy adatainak bejegyzése.

A baromfiállományokat hatósági vagy hatósági jogkörrel felruházott állatorvosok felkeresik klinikai vizsgálat céljából, szükség esetén mintát vesznek az állományból. Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készül. Az állomány állatorvosi ellenőrzését és diagnosztikai vizsgálatát az állattartók tűrni kötelesek.

A gazdaságba csak jegyzői engedéllyel vihető be baromfi, más, fogságban tartott szárnyas, valamint háziasított emlős, kivéve azokat az emlősöket, amelyeknek csak az emberi lakóhelyül szolgáló területekre van bejárásuk, ahol nem érintkezhetnek baromfival, illetve fogságban tartott madarakkal, valamint ketreceikkel.

A gazdaságban észlelt megnövekedett megbetegedési vagy elhullási arányt, továbbá a termelési adatokban bekövetkezett jelentős változást, különös tekintettel az alábbiakra:
– a takarmány- és vízfelvétel csökkenése meghaladja a 20%-ot,
– a tojástermelés visszaesése két napnál tovább meghaladja az 5%-ot,
– egy hét alatt az elhullási arány meghaladja a 3%-ot,
– bárminemű, a madárinfluenzára utaló klinikai tünetet vagy kórbonctani elváltozást
a tulajdonosnak haladéktalanul jelentenie kell a hivatalnak a hatósági állatorvoson keresztül.

Az állati hullákat a lehető leghamarabb ártalmatlanítani kell, a védőkörzet területéről állati hullák kiszállítását közvetlen ártalmatlanítás céljára a hatóság kérelemre engedélyezheti.
A védőkörzetben lévő gazdaságból tilos a baromfi vagy más madarak tartásából származó használt alom, trágya, hígtrágya kivitele, szétszórása. Ez alól a hatóság adhat felmentést, amennyiben kijelölt telepre történik a kiszállítás a madárinfluenza vírusának ártalmatlanítását szolgáló kezelés vagy későbbi kezelés célját szolgáló köztes tárolás céljából.

A védőkörzetben tilos a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak vásárainak, piacainak, kiállításainak, vagy egyéb csoportos bemutatásának, versenyének a rendezése, továbbá tilos a baromfi, vagy más fogságban tartott madarak vadállomány újratelepítése céljából történő szabadon engedése.

A védőkörzet területén belül tilos – a gazdaságok magánjellegű szervizútjain történő szállítás kivételével – a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak, tojás és a baromfi vagy más madarak hulláinak gazdaságokból az utakon történő és vasúti szállítása.

A szállítási tilalom nem vonatkozik a védőkörzeten közúton vagy vasúton történő, kirakodás vagy megállás nélküli átszállításra.

A hatóság bizonyos feltételek teljesülése esetén külön kérelemre engedélyezheti:
– védőkörzetben lévő vágóhidakról, daraboló üzemekből és hűtőházakból a baromfihús kiszállítását,
– a védőkörzetben lévő gazdaságból származó, azonnali levágásra szánt baromfi kijelölt vágóhídra való közvetlen szállítását;
– a védőkörzeten belül elhelyezkedő gazdaságból származó tojásokból kikelt napos baromfi Magyarország területén lévő és lehetőleg a védő- és megfigyelési körzeten kívül fekvő gazdaságba vagy annak egy termelési egységébe való közvetlen szállítását;
– a tojásrakás előtt álló baromfi közvetlenül, lehetőleg a védő- vagy megfigyelési körzeten belül található meghatározott gazdaságba vagy annak termelési egységébe szállítását;
– a keltetőtojás beszállítását a védőkörzetben lévő kijelölt keltetőbe, valamint a védőkörzetben elhelyezkedő valamely gazdaságból bármely keltetőbe,
– étkezési tojás szállítását.

A védőkörzetre elrendelt intézkedéseket a fertőzött gazdaságnak takarítása és fertőtlenítése befejezésének napjától számított legalább 21 napig, illetve addig kell fenntartani, amíg a védőkörzetben elhelyezkedő gazdaságokat a készenléti tervvel összhangban meg nem vizsgálták.”

Kecskemét, 2017. január 12.