menu

  • 2021.04.12.

Kik legyenek a város díjazottjai?

Kecskemét közgyűlése elismerésekkel díjazza a város kiemelkedő, példaértékű tevékenységet végző magánszemélyeit és szervezeteit. Május 20-ig a megadott feltételekkel, az alábbi kategóriákban várják a javaslatokat a Képviselő-testületi Osztály címére.

A kitüntetésre érdemes személyekre és csoportokra javaslatot tehetnek a közgyűlés tagjai, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés, a díjjal elismerhető tevékenységek körében működő kecskeméti intézmények és gazdasági társaságok vezetői, szakmai és tudományos szervezetek, kamarák, egyéb civil szervezetek és az egyház.

A javaslatoknak tartalmazniuk kell:
– a javasolt személy személyi adatait (név, születési idő, lakcím, munkahely, beosztás)
– a javaslat részletes indoklását, valamint
– a javasolt személy nyilatkozatát arról, hogy megismerte a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatókat.

A javaslatoknak 2021. május 20-ig kell beérkezniük a Képviselő-testületi Osztály címére (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) vagy kepvis@kecskemet.hu e-mail-címére.

A kitüntetések átadására ünnepélyes keretek között kerül sor.

A város fejlődése, értékeinek megőrzése, átörökítése és gyarapítása érdekében kifejtett kimagasló, példaértékű tevékenységet végzők elismerésére az alábbi kategóriákba várják a jelöléseket.

Kecskemét Város Tiszteletbeli Polgára
A Közgyűlés Kecskemét Város Tiszteletbeli Polgára kitüntető címet adományozhat olyan nem kecskeméti lakóhelyű személyiségeknek, akik jelentős mértékben hozzájárultak Kecskemét város jó hírének terjesztéséhez, rangjának, vonzerejének emeléséhez, a város érdekeinek előmozdításához.

Kada Elek-díj
A díj évente egy személy, vagy munkacsoport részére, a város fejlesztése, Kecskemét javainak gyarapítása, műemlékeinek védelme, vonzó arculatának megőrzése és alakítása, valamint a város polgárosodása, általános jólétének növekedése érdekében végzett maradandó értékű tevékenységéért adományozható.

Katona József-díj
A díj évente egy személy vagy munkacsoport részére adományozható
– a művészeti ágakban – a zeneművészet és a képzőművészet kivételével – folytatott kiemelkedő alkotó, tudományos, előadóművészi, szervező, művészetpártolói tevékenység, valamint teljesítmény, vagy
– Katona József életművével összefüggő, kiemelkedő művészi, tudományos, pedagógiai tevékenység elismeréseként.

Kodály Zoltán-díj
A díj évente egy személy vagy munkacsoport részére adományozható
– olyan kecskeméti illetőségű, vagy a városhoz kötődő zeneművész, karnagy, zeneszerző, zenetörténész, népzenekutató, zeneművészet területén szervező tevékenységet végző személy, valamint zenepedagógus elismeréseként, aki huzamos ideig magas színvonalú művészi előadással, zeneművel, zenetudományi munkával, a zeneművészet területén végzett szervező munkával, valamint eredményes zeneoktató tevékenységgel járult hozzá a város zenekultúrájának fejlődéséhez, hírnevének gyarapításához, továbbá
– Kodály Zoltán életművével összefüggő, kiemelkedő művészi, tudományos és pedagógiai tevékenység elismeréseként.

Bozsó János-díj
A díj évente egy személy vagy munkacsoport részére a képzőművészeti ágakban folytatott kiemelkedő alkotó, tudományos, szervező, művészetpártolói tevékenységért vagy teljesítményért adományozható, amely hozzájárul városunk művészeti értékeinek megőrzéséhez, gyarapításához és széles körű megismertetéséhez.

Kecskemét Város Környezetvédelméért Díj
A díj évente egy magánszemély vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezet vagy csoport részére adományozható a város környezetvédelmében, táj- és természetvédelmében, természeti környezete megőrzésében, alakításában és fejlesztésében végzett kiemelkedő munka elismeréseként.

Év Kecskeméti Mestere Díj
A díj évente egy személy (kisiparos, egyéni vállalkozó, kézműves, népi iparművész stb.) részére adományozható, aki huzamosabb időn át kiemelkedő munkát végzett
– a város fejlesztésében, építésében, szépítésében, a lakossági szolgáltatásokban való jelentős közreműködés elismeréseként,
– a saját munkájával, termékével, szolgáltatásával a városunknak szerzett hírnév elismeréseként

Mészöly Gyula-díj
– A díj kétévente egy személy vagy munkacsoport részére adományozható
– a kertészeti kultúra hagyományai ápolása, népszerűsítése és az ismeretterjesztés terén kifejtett tevékenység elismerésére,
– a mezőgazdaság jelentős fejlődését szolgáló tudományos, kutatási és műszaki fejlesztési tevékenységek elismerésére
– a mezőgazdaság és élelmiszeripar területein alkalmazott – példaértékű – új eljárásokat, korszerű módszereket megvalósító termelőknek vagy az elterjesztésében sikereket elérő személyek elismerésére.

Kecskemét Gazdasági Fejlődéséért Díj
A díj évente egy személy vagy gazdálkodó szervezet részére adományozható, aki vagy amely szervezet Kecskemét város gazdasági életének fejlődése elősegítésében, gazdasági érdekeinek előmozdításában, terület- és településfejlesztésében kiemelkedő jelentőségű tevékenységet folytatott.

Kecskemét Szociális Ügyéért Díj
A díj évente kettő személy, vagy munkacsoport részére adományozható a szociális ellátás, gondozás, rehabilitáció, valamint gyermek-, ifjúság-, és családvédelem érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységért.

Kecskemet.hu

Forrás: hiros.hu

Kapcsolódó képek