menu

  • 2020.07.13.

Tájékoztató a fúrt kutak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.), valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra (vízilétesítményekre) az építtetőnek vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérnie.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a jegyző engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet, vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

ab) épülettel, vagy annak építésére jogosító hatsági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

ac) nem gazdasági célú vízigény;

b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.

A fennmaradási engedélyezési eljárás kiterjed valamennyi engedély nélkül létesített ásott, vert és fúrt kútra.

Amennyiben a kút ivóvízigény kielégítésére szolgál, úgy szakhatóságként be kell vonni a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztályát (továbbiakban: népegészségügyi szakhatóság). A szakhatóság az eljárása során kérelmezőt akkreditált laboratóriumi vízmintavételre kötelezi és megfelelő vízminőség esetén szakhatósági hozzájárulást ad.

Amennyiben az ingatlanon vezetékes ivóvíz van, és a kút kizárólag pl. nem gazdasági célú locsolásra, vagy állatok itatására szolgál, akkor nem szükséges a népegészségügyi szakhatóság bevonása.

A vízgazdálkodási bírság

Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv. mód2.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően létesített, vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31. napjáig kérelmezi.

A Vgtv. 15/C. § (1) bekezdés c) pontja alapján a vízhasználónak nem kell vízkészletjárulékot fizetnie a vízjogi engedélyenként évi 500 m3-t meg nem haladó vízmennyiség után.

Amennyiben az engedély nélkül megvalósított vízkivételt biztosító vízilétesítmény vízgazdálkodási, környezet-, vagy természetvédelmi szempontból káros és az átalakítással sem szüntethető meg, úgy a vízjogi fennmaradási engedély kiadására irányuló kérelmet el kell utasítani, és az építtetőt a létesítmény megszüntetésére (elbontására) kell kötelezni.

Vízjogi fennmaradási engedélyezés

Az eljárás megindításához az alábbi dokumentumok, nyilatkozatok benyújtása szükséges:

A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja alapján:

– kérelmező neve, lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje,

– a vízjogi létesítési engedély száma, kelte, kiállító hatóság (fennmaradási engedélykérelem esetén nem kell kitölteni)

– a kút helye: irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszáma, helyrajzi száma, koordináták (földrajzi szélesség, hosszúság vagy EOV),

– a vízhasználat célja: háztartási vízigény, házi ivóvízigény,

– ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye,

– a kút műszaki adatai:

– talpmélység (terepszint alatt, méterben), nyugalmi vízszint (terepszint alatt, méterben)

– csak fúrt kút esetében:

– iránycső anyaga, átmérője, rakathossz,

– csövezet anyaga, átmérője, rakathossz,

– szűrőzött szakasz mélységköze, átmérője, típusa,

– csak ásott kút esetében a kútfalazat anyaga, átmérője (mm/mm), helye (m-m), vízbeáramlás helye (nyitott kúttalp, nyitott falazat);

– a kút felsőrész kialakítása (fúrt és vert kút esetében): akna, kútház, kútszekrény, kútsapka,

– kút lezárása ásott kút esetében: fedlap, anyaga;

– csak vert kút esetében a csövezet anyaga, átmérője (mm/mm), helye (m-m), vízbeáramlás helye (nyitott kúttalp, nyitott falazat);

– a használat során keletkezett szennyvíz mennyisége, elhelyezése;

– fényképek a kútról és környezetéről;

– fúrt kút esetében, ha vízjogi létesítési engedély alapján történt a kivitelezés, a kútr. 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása;

• nyilatkozat (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a jogosultsággal rendelkező kivitelező is; fennmaradási vagy létesítési engedéllyel nem rendelkező kút üzemeltetési engedélye iránti kérelem esetében a kútr. 13. §-ban megjelölt szakember: a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet).

A felszín alatti vízkivételt segítő vízilétesítmények engedélyezési eljárás mentes a díj- és illetékfizetési kötelezettség alól.

Az elektronikus ügyintézés a www.kecskemet.hu honlapon keresztül az e-ügyintézés menüponton keresztül érhető el az alábbi elérési útvonalon keresztül:

e-ügyintézés/Elektronikusan indítható ügyek/Kommunális ügyek/A helyi önkormányzat jegyzőjének engedélyéhez kötött kutak létesítéséhez (fennmaradásához) szükséges terv tartalma

Amennyiben kérelmét személyesen kívánja benyújtani, arra ügyfélfogadási időben (a Katona József Színház felőli ügyfélfogadó helyiségben) hétfőn 7:45-12:00 és 13.00-16:00 között, valamit szerdán 13:00-18:00 között teheti meg.

tjkoztat-a-2018-janur-1-napjt-megelzen-engedly-nlkl-ltestett1_0

tjkoztat-a-2018-janur-1-napjt-megelzen-engedly-nlkl-ltestett2_0

tjkoztat-a-2018-janur-1-napjt-megelzen-engedly-nlkl-ltestett2_1

Forrás: kecskemet.hu

Kapcsolódó képek